Regulamin serwisu
1. Warunkiem przyjęcia przez serwis zlecenia wykonania usługi jest dostarczenie urządzenia do serwisu wraz z potrzebnym osprzętem i podanie niezbędnych danych osobowych.

2. Zlecenia, których wartość nie przekracza 50zł brutto serwis wykonuje bez uprzedniej konsultacji z Klientem. W pozostałych przypadkach serwis informuje Klienta o możliwych kosztach naprawy.

3. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu i musi ono zostać zwrócone przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem osobistym.

4. Minimalny czas wykonywania naprawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Skrócenie tego czasu jest możliwe, jeżeli liczba aktualnych zgłoszeń serwisowych jest na tyle niewielka, że umożliwia szybsze wykonanie usługi. Jeśli termin naprawy miałby się wydłużyć, Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną. W przypadku zamawiania podzespołów i części niezbędnych do wykonania usługi, serwis nie ponosi odpowiedzialności za wydłużający się czas realizacji zamówienia, wynikający z działalności firm trzecich.

5. Usługa Ekspres24 polega na odpłatnym przyspieszeniu wykonania usługi serwisowej. Sprzęt jest naprawiany tego samego dnia lub w przeciągu 24h od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu. Szczegóły usługi Ekspres24 są zawsze ustalane indywidualnie dla każdego zgłoszenia – serwisant po wstępnej diagnozie sprzętu określa, czy szybsza naprawa jest możliwa. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi Ekspres24. W przypadku niewykonania usługi w czasie 24h od dostarczenia sprzętu do serwisu, opłata za usługę Ekspres24 nie jest pobierana.

6. W przypadku gdy Klient nie stawi się po odbiór urządzenia po upływie 14 dni roboczych od dnia poinformowania go o możliwości odbioru, może zostać naliczona opłata magazynowa w wysokości 3zł brutto za każdy kolejny dzień magazynowania. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu.

7. Naprawa sprzętu dotyczy tylko i wyłącznie usterki podanej przez Klienta. Diagnoza usterki jest płatna jedynie w przypadku rezygnacji z naprawy i kosztuje 50 zł brutto. Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszony sprzęt okaże się sprawny.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów znajdujących się na serwisowanych urządzeniach. Klient dostarczający sprzęt do serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanych na dyskach komputerów. Na życzenie klienta serwis odpłatnie może wykonać archiwizację danych zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9. Oprogramowanie (włączając systemy operacyjne Windows) nie jest objęte warunkami gwarancji.

10. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

11. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z faktu, że naprawa niektórych podzespołów nie zawsze jest skuteczna oraz z innych niezależnych od serwisu czynników.

12. Klient podpisując dokument odbioru sprzętu, akceptuje jego stan.

13. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.